Ορισμός των νέων Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points- NCPs) για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την σύνθεση του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Ε&Κ «Ορίζοντας Ευρώπη».

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες σχετικές με τη θεματική περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται με το αντίστοιχο Εθνικό Σημείο Επαφής.

Στις αρμοδιότητες των ΕΣΕ  συγκαταλέγονται τα εξής

 • Παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα, τη δομή και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων  για τις θεματικές περιοχές που έχουν αναλάβει  και ενημερωτικών σεμιναρίων για ειδικά θέματα
 • Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης προς τους ενδιαφερόμενους  για την επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος με βάση τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους
 • Υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά την προετοιμασία πρότασης.
 • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Συμβουλές για τα οικονομικά και νομικά θέματα του προγράμματος που σχετίζονται με την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου.
 • Υποστήριξη για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο κατά την προετοιμασία της πρότασης, όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 • Υποστήριξη κατά την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο η ΓΓΕΚ όρισε ως ΕΣΕ στελέχη των φορέων

 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Επιπρόσθετα, τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το EKT είναι μέλη του ελληνικού κόμβου του Ευρωπαϊκού δικτύου «Εnterprise Εurope Νetwork/EEN» το οποίο παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες  συμπληρωματικές με αυτές των ΕΣΕ  λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για την διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Στον πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη και οι αντίστοιχοι φορείς και τα στελέχη που έχουν ορισθεί ως Εθνικά Σημεία Επαφής.