Open Calls Info

 

 

3η-Προκήρυξη-Μεταδιδακτόρων-1η-Τροποποίηση

Ανακοίνωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Πρότυπα Έντυπα – Templates (σε μορφή word)

Αμοιβές Προσωπικού

Πίνακες υπολογισμού αμοιβών Μεταδιδακτορικών Ερυνητών (ΜΕ-ΕΥ).xlsx

Πίνακας-αμοιβών-ΥΔ-Μεταπτ.Φοιτητ._λοιπού προσωπικού

Προκειμένου να υπολογίσετε το κόστος του ανθρωπομήνα, καθώς και τον αριθμό ανθρωπομηνών στο έργο που απαιτείται για την σύνταξη του προϋπολογισμού της πρότασης, μπορείτε να μεταβείτε στην Ερώτηση  4. Τρόπος Υπολογισμού Ανθ/Ώρας & Ανθ/Μήνα για ΔΕΠ-ΕΔΙΠ/ΕΕΠ-ΕΤΕΠ και ερευνητές  και να χρησιμοποιήσετε τον τελευταίο πίνακα του αρχείου excel που θα βρείτε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την πρόσκληση ο ΜΕ-ΕΥ υποχρεούται να απασχολείται στο έργο με πλήρη απασχολήση για όλη τη διάρκεια του έργου, για τα υπόλοιπα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας δεν υπάρχει περιορισμός.

Έμμεσες Δαπάνες

Σύμφωνα με απόφαση της αριθμ.Συνεδρ. 749/20-01-2021 της Επιτροπής Ερευνών οι Έμμεσες Δαπάνες την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ ποσοστού 8% του συνόλου των δαπανών όλων των υπόλοιπων κατηγορίων (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση).

Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας 

Letter_of_Intent_of Host Institution

Letter_of_Intent of Collaborating Organization  για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών ως Συνεργαζόμενο Φορέα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ.12) «Η μη προσκόμιση της σχετικής επιστολής πρόθεσης συνεργασίας του ΦΥ με τον/την ΜΕ-ΕΥ καθιστά την Πρόταση μη επιλέξιμη προς αξιολόγηση.»

Τα Letter of Intent συμπληρώνονται από τους ΜΕ-ΕΥ και αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή word στο researchsup@upatras.gr, με κοινοποίηση στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών με τα οποία προτίθενται να συνεργαστούν. Στη συνέχεια το Τμήμα αναλαμβάνει την προώθησή τους για υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ Π.Π. και μετά αποστέλλονται εκ νέου ηλεκτρονικά στους ΜΕ-ΕΥ. Εκτιμώμενος χρόνος για την αποστολή του υπογεγραμμένου Letter of Intent:2 εργάσιμες ημέρες.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών είναι οι εξής:

Έναρξη Υποβολών: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, 12:00 Ώρα Ελλάδας

Λήξη Υποβολών: Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, 17.00 Ώρα Ελλάδας

 

Απαραίτητη είναι η αποστολή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ για την ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο υποβάλλεται χωρίς υπογραφή, ηλεκτρονικά στο researchsup@upatras.gr τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την οριστική υποβολή της πρότασης και εφόσον έχουν αποφασιστεί τα βασικά στοιχεία της (budget, παραδοτέα κ.λ.π.). Απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης είναι τα εξής: τίτλος, ακρωνύμιο πρότασης, τίτλος πρόσκλησης, στοιχεία επικοινωνίας Επιστημονικού Υπεύθυνου, Αντικείμενα έργου (σύντομη  περιγραφή ανικειμένου πρότασης), προυπολογισμός έργου, εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης και χρονική διάρκεια έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ.9-10) «εάν η συνεργασία δεν αφορά πρόσβαση σε υποδομή ή/και πόρους κάποιου φορέα αλλά συνεργασία μεταξύ Kαθηγητών(τριών) / Ερευνητών(τριών), δεν είναι απαραίτητο να οριστεί ως ΣΦ ο φορέας στον οποίο ανήκει το αντίστοιχο μέλος της ΕΟ.

Σε αυτή την περίπτωση η επιστολή πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) υπογράφεται μόνο από το αντίστοιχο συνεργαζόμενο μέλος της ΕΟ.» Διευκρινίζεται ότι απαιτείται μία Επιστολή Συνεργασίας (Letter of Intent) για κάθε συνεργασία.

Μετά από απόφαση του Επιστημονικού Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έγινε η επανέναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr

Οι νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών είναι οι εξής:

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 28 Απριλίου 2020, 12.00 Ώρα Ελλάδος

Λήξη Υποβολών: Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020, 17.00 Ώρα Ελλάδος

Απαραίτητη είναι η αποστολή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ για την ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο υποβάλλεται χωρίς υπογραφή, ηλεκτρονικά στο researchsup@upatras.gr τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την οριστική υποβολή της πρότασης και εφόσον έχουν αποφασιστεί τα βασικά στοιχεία της (budget, παραδοτέα κ.λ.π.).

Σε αυτό το αρχείο έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση των σχετικών καρτελών στο ΠΣΚΕ.

Αναφέρουμε πώς στο σύστημα δεν ζητείται ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ του φορέα που βλέπετε στο πρότυπο της πρόσκλησης.

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού μίας πρότασης, ζητείται ο υπολογισμός του κόστους του ανθρωπομήνα καθώς και ο αριθμός ανθρωπομηνών στο έργο.

Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να υπολογίσετε

 • το κόστος ανθρωποώρας 
 • το κόστος πλήρους ανθρωπομήνα
 • τον αριθμό ανθρωπομηνών που χρεώνονται στην πρόταση

για ΔΕΠ-ΕΔΙΠ/ΕΕΠ-ΕΤΕΠ καθώς και μέλη της ομάδας έργου που θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου, χρησιμοποιώντας το excel αρχείο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ΔΕΠ-ΕΔΙΠ/ΕΕΠ-ΕΤΕΠ, είναι να γνωρίζετε τις Τακτικές Ετήσιες Αποδοχές του προηγούμενου έτους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (σε έτη)* Α/Ω (σε €)
Α++ 1) Ομότιμος Καθηγητής ΑΕΙ, 2) Δ/ντής Θεσμοθετημένης Ερευνητικής Μονάδας για >20 έτη, 3) Σημαντικό ερευνητικό αυτοδύναμο έργο με συνολικά >4000 αναφορές σύμφωνα με διεθνείς φορείς, 4) Υλοποίηση ερευνητικών έργων ύψους >7000000 € 70
Α+ PhD ≥5 45
MSc/ΥΔ ≥10
AEI-TEI ≥15
Α PhD ≥3 35
MSc/ΥΔ ≥5
AEI-TEI ≥10
B PhD ≥1 25
MSc/ΥΔ ≥2
AEI-TEI ≥3
Γ PhD 20
MSc/ΥΔ ≥1
AEI-TEI ≥2TE *ΑΠΟ ΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
Δ AEI-TEI 15
*ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Σημείωση: Για κάθε Κατηγορία Ερευνητή, το κατώτερο όριο αποζημίωσης ορίζεται από το ανώτερο όριο της προηγούμενης κατηγορίας του πίνακα.

Εφόσον η πρόσκληση για υποβολή ερευνητικής πρότασης προβλέπει τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες αλλά δεν ορίζει το ποσό της υποτροφίας, τότε ισχύουν τα κάτωθι όρια

 • 1.000 ευρώ για Υποψηφίους Διδάκτορες &
 • 1.300 ευρώ για Μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Για τη χορήγησή τους ισχύουν τα εξής:

 • Κάθε υποτροφίας προηγείται σχετική προκήρυξη.
 • Η σύμβαση που θα υπογράφεται θα συμφωνεί πλήρως μ’ αυτήν της προκήρυξης που καθιστά επιλέξιμες τις υποτροφίες.
 • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να είναι μισθοδοτούμενοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, χρηματοδοτεί υποτροφίες για ενίσχυση ερευνητών και οι εν λόγω υπότροφοι αξιολογήθηκαν θετικά, δηλώνοντας την ιδιότητά τους (δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος)
 • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
 • Οι υπότροφοι μπορούν να αμείβονται συγχρόνως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες από άλλο έργο που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ, αρκεί να μην υπερβαίνουν σε συνολική απασχόληση τις 143,33 ώρες το μήνα.

Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων είναι μέχρι 1.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσβένεται εφάπαξ μέσα στη χρήση κατά την οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσβένεται με ετήσιο συντελεστή 40% και για την πλήρη απόσβεση απαιτείται ελάχιστο διάστημα 30 μηνών έως την ημερομηνία λήξης των έργων (31 μήνες από την απόκτησή τους).

Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα, εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά

Στην περίπτωση που το έργο έχει μικρότερη διάρκεια, η αναπόσβεστη αξία του παγίου μπορεί να καλυφθεί από άλλα έργα ή άλλη πηγή του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Βλ. Σχετική Απόφαση

*Κατηγορία Ι : (Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, καθηγητές Α.Ε.Ι.)
**Κατηγορία ΙΙ (μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π, ιδιώτες ερευνητές και λοιποί μετακινούμενοι)
Δαπάνες κίνησης ανά Κατηγορία
Κατηγορία Ευρωπαϊκά ή Ιδιωτικά Έργα ΕΣΠΑ, Εθνικά & Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Λοιπά έργα π.χ. πρόγραμμα
«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
Χιλιομετρική αποζημίωση

(σε €)

0,40 ΙΧ

0,20 ΜΟΤΟ

0,15 ΙΧ
(επιτρέπεται για τις εντός έδρας μετακινήσεις επιτρέπεται για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση)

0,40 ΙΧ

0,20 ΜΟΤΟ

Θέση
Ταξιδιού
Κατηγορία Ι* Πλοίο, τρένο Α΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Α΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Α΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο
Κατηγορία ΙΙ* Πλοίο, τρένο Β΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Β΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Β΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο

 

Έξοδα Διανυκτέρευσης ανά Κατηγορία
Ευρωπαϊκά ή Ιδιωτικά Έργα
ΕΣΠΑ, Εθνικά &
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Λοιπά έργα

π.χ. πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

Εσωτερικό Εξωτερικό¹ Εσωτερικό² Εξωτερικό¹ Εσωτερικό Εξωτερικό¹
Κατηγορία Ι*
100
220
80
220
100
220
Κατηγορία ΙΙ**
85
160
60
160
85
160
1:Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.

2.Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.

Ημερήσια Αποζημίωση
Ευρωπαϊκά ή Ιδιωτικά Έργα
ΕΣΠΑ, Εθνικά & Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Λοιπά έργα π.χ. πρόγραμμα
«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
Εσωτερικό (μισή για επιστροφή αυθημερόν και κατά την ημέρα επιστροφής)
Εξωτερικό
(Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή και για την ημέρα επιστροφής)
Εσωτερικό (μισή για επιστροφή αυθημερόν και κατά την ημέρα επιστροφής)
Εξωτερικό
(Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή και για την ημέρα επιστροφής)
Εσωτερικό
(μισή για επιστροφή αυθημερόν και κατά την ημέρα επιστροφής)
Εξωτερικό
(Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή και για την ημέρα επιστροφής)
Κατηγορία Χώρας
Α       Β      Γ
Α       Β      Γ
Κατηγορία Ι*
60
105    95     85
40
100   80   60
60
70
Κατηγορία ΙΙ**
50
80     60     50
40
80    60    50
50
60

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΧΩΡΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
ΑΥΣΤΡΙΑ –ΒΕΛΓΙΟ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΔΑΝΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ-ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ-ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ- ΚΑΤΑΡ-ΚΟΥΒΕΙΤ-ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΜΑΛΤΑ-ΜΟΝΑΚΟ-ΜΠΑΧΡΕΙΝ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΡΩΣΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΑΪΤΗ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ-ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ-ΑΝΔΟΡΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΡΜΕΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ-ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ-ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ-ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ-ΓΚΑΜΠΟΝ-ΓΚΑΝΑ
ΓΚΟΥΑΜ-ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ-ΓΡΕΝΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ-ΔΟΜΙΝΙΚΑ-ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ-ΕΣΘΟΝΙΑ-ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΙΡΑΚ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ- ΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΕΝΥΑ-ΚΙΝΑ-ΚΙΡΓΙΖΙΑ-ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ-ΚΟΥΒΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ-ΛΙΒΑΝΟΣ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΜΑΛΙ-ΜΑΡΟΚΟ-ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ-ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ-ΜΕΞΙΚΟ-ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ-ΜΟΓΓΟΛΙΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ-ΜΠΑΧΑΜΕΣ-ΜΠΡΟΥΝΕΪ- ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ-ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ-ΟΜΑΝ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ- ΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΠΕΡΟΥ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ-ΡΕΫΝΙΟΝ-ΡΟΥΑΝΤΑ-ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ-ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ-ΤΑΫΛΑΝΔΗ-ΤΖΑΜΑΪΚΑ-ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ-ΤΟΓΚΟ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ-ΤΣΑΝΤ-ΤΣΕΧΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ-ΥΕΜΕΝΗ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ-ΧΙΛΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ-ΑΙΘΙΟΠΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ-ΑΝΓΚΟΛΑ-ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ-ΑΡΟΥΜΠΑ-ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ-ΒΙΕΤΝΑΜ-ΒΟΛΙΒΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ-ΓΚΑΜΠΙΑ-ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ-ΓΟΥΙΑΝΑ-ΓΟΥΙΝΕΑ-ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ-ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΖΑΜΠΙΑ-ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ-ΙΝΔΙΑ-ΙΡΑΝ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΚΑΜΠΟΤΖΗ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΜΟΡΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ-ΛΑΟΣ-ΛΕΣΟΤΟ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ-ΛΙΒΕΡΙΑ-ΛΙΒΥΗ-ΜΑΓΙΟΤ-ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ-ΜΑΚΑΟΥ-ΜΑΛΑΙΣΙΑ-ΜΑΛΑΟΥΙ-ΜΑΛΔΙΒΕΣ-ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΜΙΑΝΜΑΡ-ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ-ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ-ΜΠΕΛΙΖ-ΜΠΕΝΙΝ-ΜΠΟΝΑΙΡ-ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ-ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ-ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ-ΜΠΟΥΤΑΝ-ΝΑΜΙΜΠΙΑ-ΝΑΟΥΡΟΥ-ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ-ΝΕΠΑΛ-ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ-ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ-ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΝΙΓΗΡΑΣ-ΝΙΓΗΡΙΑ-ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ-ΝΙΟΥΕ-ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ-ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ-ΟΥΓΚΑΝΤΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΟΝΔΟΥΡΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Π.Γ.Δ.Μ.-ΠΑΚΙΣΤΑΝ-ΠΑΛΑΟΥ-ΠΑΝΑΜΑΣ-ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΣΑΜΟΑ-ΣΕΡΒΙΑ-ΣΙΕΡΑ -ΛΕΟΝΕ-ΣΟΜΑΛΙΑ-ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ-ΣΟΥΔΑΝ- ΣΟΥΡΙΝΑΜ-ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ-ΣΥΡΙΑ-ΤΑΪΒΑΝ-ΤΑΝΖΑΝΙΑ-ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣ-ΤΟΚΕΛΑΟΥ-ΤΟΝΓΚΑ ΤΟΥΒΑΛΟΥ-ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ-ΦΙΤΖΙ-ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Το ποσοστό υπολογισμού των έμμεσων δαπανών καθορίζεται κάθε φορά από την εκάστοτε Πρόσκληση/Πρόγραμμα χρηματοδότησης, όπως και επί ποιών επιλέξιμων δαπανών εφαρμόζεται.

Το ποσοστό μπορεί να κυμαίνεται ενδεικτικά από 7% έως 25% και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναζητείται η πληροφορία στις Οδηγίες και τους κανόνες συμμετοχής κάθε Πρόσκλησης.

Πρέπει ωστόσο να λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 570/5.11.2018), ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου επιβαρύνεται με παρακράτηση υπέρ του ΕΛΚΕ με ποσοστό 10% για τις ανάγκες της διαχείρισης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου, με το Τμήμα για την εφαρμογή του κατάλληλου ποσοστού επί του εκάστοτε Π/Υ.

Κόστος προμήθειας ή υπηρεσίας (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Διαδικασία

0,01 € – 2.500 € Απευθείας ανάθεση χωρίς έρευνα αγοράς
2.501 € – 30.000 € Ανάρτηση Πρόσκλησης στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ,
τουλάχιστον
για πέντε (5) ημέρες.
Η
Πρόσκληση, για υποβολή προσφορών, απευθύνεται προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.
30.001 € – 139.000 € Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με
τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες Δημοσιότητα (διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ΕΔΗΣΗΣ)
139.001 € και Άνω Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων με τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες Δημοσιότητα (διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
Name of institution in English University of Patras /Department……
Name of institution in original language Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα……..
Distinctive Title/ Abbreviation UPatras
Legal Status governed by public law
Legal Representative Prof. Dr. Panagiotis Dimopoulos
Position of the legal representative in the organisation Vice Rector for Research and Development of the University of Patras
Address UNIVERSITY CAMPUS, RIO, Postcode: 26504, PATRA
Country Greece
NUTS II code or equivalent EL23 – Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada) * (Μπορεί να αλλάζει ανά πρόγραμμα)
Telephone +30 2610 997890-93
e-mail researchsup@upatras.gr
Is your organisation entitled to recover VAT? Non Recoverable
Taxation Office / ID Number A’ Patras Public Fiscal Service (D.O.Y.)
Tax Number / Unique Tax Number EL998219694
Τίτλος Ελληνικά: Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος Αγγλικά: Prof. Dr. Panagiotis Dimopoulos, Vice Rector for Research and Development of the University of Patras

 

 

Email: researchsup@upatras.gr

GENERAL INFO

PIC NUMBER: 999894528
Name of the organization: PANEPISTIMIO PATRON- UNIVERSITY OF PATRAS
Short Name: UPatras
Status: PUBLIC BODY / Non-profit organization
VAT: EL998219694
Statutory registration number: GREEK GOVERNMENT GAZETTE A 216, 4425/11.11.1964
Full official address: University Campus, 26504, Patras , Greece

ERASMUS+ MANDATE INFO

Prof. Dr. Panagiotis Dimopoulos
Vice Rector for Research and Development of the University of Patras
PANEPISTIMIO PATRON / University of Patras – UPatras

PUBLIC BODY/ Higher Education

GREEK GOVERNMENT GAZETTE A’ 216, 4425/11.11.1964

University Campus, 26504, Patras, Greece

VAT number: EL998219694

 

PIC number: 999894528


ERASMUS+ PARTNER’S INFO

PIC number : 999894528
OID
E10209090
Full name of the organisation in Latin characters : PANEPISTIMIO PATRON
Business name : Πανεπιστήμιο Πατρών
Accreditation type : Erasmus Charter for Higher Education
Accreditation number : 29106-EPP-1-2014-1-GREPPKA3-ECHE
Erasmus Charter for Higher Education Code : G  PATRA01
Status : PUBLIC BODY & HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE
Non Profit Organisation : YES
NGO NO
Type of organisation  : Academic Institution
Registration date : No GAZZETE A’ 216 4425/11.11.1964
Registration location : Patras, Greece
Street name and number : UNIVERSITY CAMPUS RIO
Postcode : 26504
Town : Patras
Country : Greece
Region  : Western Greece
Internet address: https//www.upatras.gr
Telephone 1 : +302610997890

Person responsible for the management of the application (contact person) or person authorised to represent the organisation in legally binding agreements (legal representative)

Title  :
Prof. Dr.
Family name  :
Dimopoulos
First name  :
Panagiotis
Department / Faculty :
Department of Biology
Role in the organisation  :
Vice Rector for Research and Development of the University of Patras
E-mail address :
researchsup@upatras.gr
Με αποστολή ερωτήματος στο email του Τμήματος : researchsup@upatras.gr Η απάντηση θα δίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών.

 

Τα εν λόγω έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Ε.Υ και να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή εντύπως, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης, στο Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ώστε εγκαίρως να προωθηθούν για υπογραφές. Κατόπιν, το Τμήμα ενημερώνει άμεσα τον Ε.Υ. για την παραλαβή των εγγράφων από τα γραφεία μας. Προτείνεται, η πρότερη αποστολή τους ηλεκτρονικά στο εμαιλ  researchsup@upatras.gr για την πραγματοποίηση ενός σύντομου ελέγχου των στοιχείων που αναγράφονται και την εφαρμογή τυχών αλλαγών που απαιτούνται.

Το PIC № είναι 999894528

Στο πλαίσιο της υποστήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr, η ΜΟΔ ΑΕ δημιούργησε 3 ενημερωτικά βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος  Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Στο πρώτο βίντεο παρουσιάζεται η διαδικασία εγγραφής των χρηστών, στο δεύτερο ο τρόπος υποβολής πρότασης σε πρόγραμμα ενίσχυσης και στο τρίτο δίνονται απαντήσεις από το Helpdesk στις συχνότερες ερωτήσεις των χρηστών.

Τα βίντεο έχουν αναρτηθεί σε ειδικό κανάλι στο youtube.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το κάθε video ξεχωριστά:

Video 1: Εγγραφή νέου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε 3 απλά βήματα

Video 2: Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Video 3: Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk

Στο Πανεπιστήμιό μας υπάρχει η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας  σε περίπτωση που θα θέλατε να την αναφέρατε ως όργανο διασφάλισης και τήρησης των αρχών και κανονισμών. Επίσης, σημαντικό εργαλείο αποτελεί ο Οδηγός Horizon Ethics Self Assess Guide στον οποίο μπορείτε να βρείτε προτάσεις για τις ενέργειες που θα πρέπει να συμπεριλάβετε και υλοποιήσετε κατά περίπτωση.

Οι ετήσιες ώρες πλήρους απασχόλησης είναι 1720 και οι ώρες ανά μήνα είναι 143,3.
Η ετήσια συμβατική απασχόληση των μελών ΔΕΠ είναι 774 ώρες, δηλ. 64,5 ώρες τον μήνα.
Ο έλεγχος γίνεται στο έτος και επομένως μπορούν να υπάρχουν μικρές διαφορές στις ώρες κάθε μήνα αρκεί το σύνολο τους στο έτος να μην ξεπερνά τις 774.

Οι ώρες που απομένουν (1720 – 774)  δηλ. 946 μπορεί να είναι ώρες απασχόλησης σε ερευνητικά έργα (στις ώρες αυτές δεν υπολογίζεται το διδακτικό έργο, π.χ. ΠΜΣ και ΕΑΠ, ενώ άλλες εργασίες όπως αξιολόγηση ή η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών προσμετρώνται).


Οι περιορισμοί:

 • στα εθνικά έργα: Οι ώρες που μπορεί να δηλωθούν σε εθνικά αποδιδόμενα έργα (πχ. ΕΣΠΑ) δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 774 αλλά ούτε και την αμοιβή του Γενικού Γραμματέα δηλ. 4.631 ευρώ.
 • στα Ευρωπαϊκά: Οι ώρες που μπορεί να δηλωθούν δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 946 ώρες αλλά ούτε και το διπλάσιο της αμοιβής σας.
 • Σε έργα μη αποδιδόμενα όπως πχ. μια δωρεά ο μόνος περιορισμός είναι οι ώρες που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 946 ώρες.
  Σημείωση:
  Όταν ένας ΕΥ έχει μη αποδιδόμενο και αποδιδόμενο έργο τότε όλα θεωρούνται αποδιδόμενα με όριο τις 1720 ώρες και όχι το όριο Γενικού Γραμματέα.

OPEN ACCESS

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Green Open Access και μπορείτε να αναφέρετε στην πρότασή σας:
“entitled Nemertes (http://nemertes.lis.upatras.gr). It is the institutional repository of University of Patras, which aims to accommodate all the
intellectual output of the institution. Nemertes was developed and is maintained by the Library and Information Center of the University of
Patras”.

Για δημοσιεύσεις από προγράμματα του Horizon Europe και Horizon 2020 διατίθεται πλέον και η πλατφόρμα της ΕΕ Open Research Europe (ORE) όπου προβλέπεται η δωρεάν δημοσίευση. Οδηγίες υποβολής στα ελληνικά.

Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, εκτελούνται από ομάδες έργου με
Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος δύναται να είναι (απόφαση της υπ΄αρίθμ. 785/12.10.2021 συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών):

1. Μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών
2. Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων,
3. Αφυπηρετών Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ομότιμος ή μη Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών,
4. Εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις 2,3 και 4, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή βεβαίωσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή Τομέα (σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Διευθυντής Εργαστηρίου), σχετικά με την παραχώρηση και χρήση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση του έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.