Open Calls Info

 

 

Πρόσκληση

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις FAQs

Πρότυπο έντυπο -Templates_Covid 19

Σύνθεση Ε.Ο- Αμοιβές Προσωπικού

Πίνακας αμοιβών Μεταδιδακτορικων Ερευνητών

Πίνακας αμοιβών Υποψ. Διδακτόρων, Μεταπτυχιακών Φοιτητών και λοιπού προσωπικού

Επιστολή Προθεση Συνεγασίας, Letter of Intent του Συνεργαζόμενου Φορέα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ.7) «Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση επιστολής πρόθεσης συνεργασίας τότε ο/η ΕΥ θα πρέπει να υποβάλει αντ’ αυτής Υπεύθυνη Δήλωση με αντίστοιχο περιέχομενο»

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών είναι οι εξής:

Έναρξη Υποβολών: Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020, 12.00 Ώρα Ελλάδας

Λήξη Υποβολών: Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020, 17.00 Ώρα Ελλάδας

Απαραίτητη είναι η αποστολή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ για την ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο υποβάλλεται χωρίς υπογραφή, ηλεκτρονικά στο researchsup@upatras.gr τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την οριστική υποβολή της πρότασης και εφόσον έχουν αποφασιστεί τα βασικά στοιχεία της (budget, παραδοτέα κ.λ.π.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ.9-10) «εάν η συνεργασία δεν αφορά πρόσβαση σε υποδομή ή/και πόρους κάποιου φορέα αλλά συνεργασία μεταξύ Kαθηγητών(τριών) / Ερευνητών(τριών), δεν είναι απαραίτητο να οριστεί ως ΣΦ ο φορέας στον οποίο ανήκει το αντίστοιχο μέλος της ΕΟ.

Σε αυτή την περίπτωση η επιστολή πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) υπογράφεται μόνο από το αντίστοιχο συνεργαζόμενο μέλος της ΕΟ.» Διευκρινίζεται ότι απαιτείται μία Επιστολή Συνεργασίας (Letter of Intent) για κάθε συνεργασία.

Μετά από απόφαση του Επιστημονικού Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έγινε η επανέναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr

Οι νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών είναι οι εξής:

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 28 Απριλίου 2020, 12.00 Ώρα Ελλάδος

Λήξη Υποβολών: Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020, 17.00 Ώρα Ελλάδος

Απαραίτητη είναι η αποστολή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ για την ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο υποβάλλεται χωρίς υπογραφή, ηλεκτρονικά στο researchsup@upatras.gr τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την οριστική υποβολή της πρότασης και εφόσον έχουν αποφασιστεί τα βασικά στοιχεία της (budget, παραδοτέα κ.λ.π.).

Σε αυτό το αρχείο έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση των σχετικών καρτελών στο ΠΣΚΕ.

Αναφέρουμε πώς στο σύστημα δεν ζητείται ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ του φορέα που βλέπετε στο πρότυπο της πρόσκλησης.

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού μίας πρότασης, ζητείται ο υπολογισμός του κόστους του ανθρωπομήνα καθώς και ο αριθμός ανθρωπομηνών στο έργο.

Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να υπολογίσετε

  • το κόστος ανθρωποώρας 
  • το κόστος πλήρους ανθρωπομήνα
  • τον αριθμό ανθρωπομηνών που χρεώνονται στην πρόταση

για ΔΕΠ-ΕΔΙΠ/ΕΕΠ-ΕΤΕΠ καθώς και μέλη της ομάδας έργου που θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου, χρησιμοποιώντας το excel αρχείο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ΔΕΠ-ΕΔΙΠ/ΕΕΠ-ΕΤΕΠ, είναι να γνωρίζετε τις Τακτικές Ετήσιες Αποδοχές του προηγούμενου έτους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (σε έτη)* Α/Ω (σε €)
Α++ 1) Ομότιμος Καθηγητής ΑΕΙ, 2) Δ/ντής Θεσμοθετημένης Ερευνητικής Μονάδας για >20 έτη, 3) Σημαντικό ερευνητικό αυτοδύναμο έργο με συνολικά >4000 αναφορές σύμφωνα με διεθνείς φορείς, 4) Υλοποίηση ερευνητικών έργων ύψους >7000000 € 70
Α+ PhD ≥5 45
MSc/ΥΔ ≥10
AEI-TEI ≥15
Α PhD ≥3 35
MSc/ΥΔ ≥5
AEI-TEI ≥10
B PhD ≥1 25
MSc/ΥΔ ≥2
AEI-TEI ≥3
Γ PhD 20
MSc/ΥΔ ≥1
AEI-TEI ≥2TE *ΑΠΟ ΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
Δ AEI-TEI 15
*ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Σημείωση: Για κάθε Κατηγορία Ερευνητή, το κατώτερο όριο αποζημίωσης ορίζεται από το ανώτερο όριο της προηγούμενης κατηγορίας του πίνακα.

Εφόσον η πρόσκληση για υποβολή ερευνητικής πρότασης προβλέπει τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες αλλά δεν ορίζει το ποσό της υποτροφίας, τότε ισχύουν τα κάτωθι όρια (αρ. αποφάσεων ΕΕ ΕΛΚΕ ΠΠ 561/30.08.2018, 562/10.09.2018 και 581/04.02.2019)

  • 760 ευρώ για Υποψηφίους Διδάκτορες &
  • 1.050 ευρώ για Μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Για τη χορήγησή τους ισχύουν τα εξής:

  • Κάθε υποτροφίας προηγείται σχετική προκήρυξη.
  • Η σύμβαση που θα υπογράφεται θα συμφωνεί πλήρως μ’ αυτήν της προκήρυξης που καθιστά επιλέξιμες τις υποτροφίες.
  • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να είναι μισθοδοτούμενοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, χρηματοδοτεί υποτροφίες για ενίσχυση ερευνητών και οι εν λόγω υπότροφοι αξιολογήθηκαν θετικά, δηλώνοντας την ιδιότητά τους (δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος)
  • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
  • Οι υπότροφοι μπορούν να αμείβονται συγχρόνως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες από άλλο έργο που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ, αρκεί να μην υπερβαίνουν σε συνολική απασχόληση τις 143,33 ώρες το μήνα.

Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων είναι μέχρι 1.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσβένεται εφάπαξ μέσα στη χρήση κατά την οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσβένεται με ετήσιο συντελεστή 40% και για την πλήρη απόσβεση απαιτείται ελάχιστο διάστημα 30 μηνών έως την ημερομηνία λήξης των έργων (31 μήνες από την απόκτησή τους).

Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα, εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά

Στην περίπτωση που το έργο έχει μικρότερη διάρκεια, η αναπόσβεστη αξία του παγίου μπορεί να καλυφθεί από άλλα έργα ή άλλη πηγή του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Βλ. Σχετική Απόφαση

*Κατηγορία Ι : (Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, καθηγητές Α.Ε.Ι.)
**Κατηγορία ΙΙ (μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π, ιδιώτες ερευνητές και λοιποί μετακινούμενοι)
Δαπάνες κίνησης ανά Κατηγορία
Κατηγορία Ευρωπαϊκά ή Ιδιωτικά Έργα ΕΣΠΑ, Εθνικά & Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Λοιπά έργα π.χ. πρόγραμμα
«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
Χιλιομετρική αποζημίωση

(σε €)

0,40 ΙΧ

0,20 ΜΟΤΟ

0,15 ΙΧ
(επιτρέπεται για τις εντός έδρας μετακινήσεις επιτρέπεται για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση)

0,40 ΙΧ

0,20 ΜΟΤΟ

Θέση
Ταξιδιού
Κατηγορία Ι* Πλοίο, τρένο Α΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Α΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Α΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο
Κατηγορία ΙΙ* Πλοίο, τρένο Β΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Β΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο Πλοίο, τρένο Β΄θέση & οικονομική θέση αεροπλάνο

 

Έξοδα Διανυκτέρευσης ανά Κατηγορία
Ευρωπαϊκά ή Ιδιωτικά Έργα
ΕΣΠΑ, Εθνικά &
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Λοιπά έργα

π.χ. πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

Εσωτερικό Εξωτερικό¹ Εσωτερικό² Εξωτερικό¹ Εσωτερικό Εξωτερικό¹
Κατηγορία Ι*
100
220
80
220
100
220
Κατηγορία ΙΙ**
85
160
60
160
85
160
1:Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.

2.Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.

Ημερήσια Αποζημίωση
Ευρωπαϊκά ή Ιδιωτικά Έργα
ΕΣΠΑ, Εθνικά & Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Λοιπά έργα π.χ. πρόγραμμα
«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
Εσωτερικό (μισή για επιστροφή αυθημερόν και κατά την ημέρα επιστροφής)
Εξωτερικό
(Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή και για την ημέρα επιστροφής)
Εσωτερικό (μισή για επιστροφή αυθημερόν και κατά την ημέρα επιστροφής)
Εξωτερικό
(Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή και για την ημέρα επιστροφής)
Εσωτερικό
(μισή για επιστροφή αυθημερόν και κατά την ημέρα επιστροφής)
Εξωτερικό
(Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή και για την ημέρα επιστροφής)
Κατηγορία Χώρας
Α       Β      Γ
Α       Β      Γ
Κατηγορία Ι*
60
105    95     85
40
100   80   60
60
70
Κατηγορία ΙΙ**
50
80     60     50
40
80    60    50
50
60

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΧΩΡΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
ΑΥΣΤΡΙΑ –ΒΕΛΓΙΟ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΔΑΝΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ-ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ-ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ- ΚΑΤΑΡ-ΚΟΥΒΕΙΤ-ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΜΑΛΤΑ-ΜΟΝΑΚΟ-ΜΠΑΧΡΕΙΝ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΡΩΣΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΑΪΤΗ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ-ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ-ΑΝΔΟΡΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΡΜΕΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ-ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ-ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ-ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ-ΓΚΑΜΠΟΝ-ΓΚΑΝΑ
ΓΚΟΥΑΜ-ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ-ΓΡΕΝΑΔΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ-ΔΟΜΙΝΙΚΑ-ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ-ΕΣΘΟΝΙΑ-ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΙΡΑΚ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ- ΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΕΝΥΑ-ΚΙΝΑ-ΚΙΡΓΙΖΙΑ-ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ-ΚΟΥΒΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ-ΛΙΒΑΝΟΣ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΜΑΛΙ-ΜΑΡΟΚΟ-ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ-ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ-ΜΕΞΙΚΟ-ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ-ΜΟΓΓΟΛΙΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ-ΜΠΑΧΑΜΕΣ-ΜΠΡΟΥΝΕΪ- ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ-ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ-ΟΜΑΝ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ- ΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΠΕΡΟΥ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ-ΡΕΫΝΙΟΝ-ΡΟΥΑΝΤΑ-ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ-ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ-ΤΑΫΛΑΝΔΗ-ΤΖΑΜΑΪΚΑ-ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ-ΤΟΓΚΟ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ-ΤΣΑΝΤ-ΤΣΕΧΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ-ΥΕΜΕΝΗ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ-ΧΙΛΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ-ΑΙΘΙΟΠΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ-ΑΝΓΚΟΛΑ-ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ-ΑΡΟΥΜΠΑ-ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ-ΒΙΕΤΝΑΜ-ΒΟΛΙΒΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ-ΓΚΑΜΠΙΑ-ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ-ΓΟΥΙΑΝΑ-ΓΟΥΙΝΕΑ-ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ-ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΖΑΜΠΙΑ-ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ-ΙΝΔΙΑ-ΙΡΑΝ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΚΑΜΠΟΤΖΗ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΜΟΡΕΣ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ-ΛΑΟΣ-ΛΕΣΟΤΟ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ-ΛΙΒΕΡΙΑ-ΛΙΒΥΗ-ΜΑΓΙΟΤ-ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ-ΜΑΚΑΟΥ-ΜΑΛΑΙΣΙΑ-ΜΑΛΑΟΥΙ-ΜΑΛΔΙΒΕΣ-ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΜΙΑΝΜΑΡ-ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ-ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ-ΜΠΕΛΙΖ-ΜΠΕΝΙΝ-ΜΠΟΝΑΙΡ-ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ-ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ-ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ-ΜΠΟΥΤΑΝ-ΝΑΜΙΜΠΙΑ-ΝΑΟΥΡΟΥ-ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ-ΝΕΠΑΛ-ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ-ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ-ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ-ΝΙΓΗΡΑΣ-ΝΙΓΗΡΙΑ-ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ-ΝΙΟΥΕ-ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ-ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ-ΟΥΓΚΑΝΤΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΟΝΔΟΥΡΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Π.Γ.Δ.Μ.-ΠΑΚΙΣΤΑΝ-ΠΑΛΑΟΥ-ΠΑΝΑΜΑΣ-ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΣΑΜΟΑ-ΣΕΡΒΙΑ-ΣΙΕΡΑ -ΛΕΟΝΕ-ΣΟΜΑΛΙΑ-ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ-ΣΟΥΔΑΝ- ΣΟΥΡΙΝΑΜ-ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ-ΣΥΡΙΑ-ΤΑΪΒΑΝ-ΤΑΝΖΑΝΙΑ-ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣ-ΤΟΚΕΛΑΟΥ-ΤΟΝΓΚΑ ΤΟΥΒΑΛΟΥ-ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ-ΦΙΤΖΙ-ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Το ποσοστό υπολογισμού των έμμεσων δαπανών καθορίζεται κάθε φορά από την εκάστοτε Πρόσκληση/Πρόγραμμα χρηματοδότησης, όπως και επί ποιών επιλέξιμων δαπανών εφαρμόζεται.

Το ποσοστό μπορεί να κυμαίνεται ενδεικτικά από 7% έως 25% και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναζητείται η πληροφορία στις Οδηγίες και τους κανόνες συμμετοχής κάθε Πρόσκλησης.

Πρέπει ωστόσο να λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 570/5.11.2018), ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου επιβαρύνεται με παρακράτηση υπέρ του ΕΛΚΕ με ποσοστό 10% για τις ανάγκες της διαχείρισης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου, με το Τμήμα για την εφαρμογή του κατάλληλου ποσοστού επί του εκάστοτε Π/Υ.

Κόστος προμήθειας ή υπηρεσίας (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Διαδικασία

0,01 € – 2.500 € Απευθείας ανάθεση χωρίς έρευνα αγοράς
2.501 € – 10.000 € Έρευνα αγοράς (λήψη προσφορών)
10.001 € – 20.000 € Ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για 5 ημέρες
20.001 € – 60.000 € Διαγωνισμός με 15 ημέρες Δημοσιότητας
60.000,01 € – 135.000 € Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με 22 ημέρες δημοσιότητα
135.001 € και Άνω Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων με 35 ημέρες δημοσιότητα
Name of institution in English University of Patras /Department……
Name of institution in original language Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα……..
Distinctive Title/ Abbreviation UPatras
Legal Status governed by public law
Legal Representative Professor Demosthenes K. Polyzos
Position of the legal representative in the organisation Vice Rector of Research & Development
Address UNIVERSITY CAMPUS, RIO, Postcode: 26504, PATRA
Country Greece
NUTS II code or equivalent EL23 – Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada) * (Μπορεί να αλλάζει ανά πρόγραμμα)
Telephone +30 2610 997890-93
e-mail researchsup@upatras.gr
Is your organisation entitled to recover VAT? Non Recoverable
Taxation Office / ID Number A’ Patras Public Fiscal Service (D.O.Y.)
Tax Number / Unique Tax Number EL998219694
Τίτλος Ελληνικά: Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Έρευνας και Ανάπτυξης

Τίτλος Αγγλικά:  Professor Demosthenes K. Polyzos, Vice Rector of Research & Development

Email: researchsup@upatras.gr

GENERAL INFO

PIC NUMBER: 999894528
Name of the organization: PANEPISTIMIO PATRON- UNIVERSITY OF PATRAS
Short Name: UPatras
Status: PUBLIC BODY / Non-profit organization
VAT: EL998219694
Statutory registration number: GREEK GOVERNMENT GAZETTE A 216, 4425/11.11.1964
Full official address: University Campus, 26504, Patras , Greece

ERASMUS+ MANDATE INFO

Prof. Demosthenes Polyzos, Vice Rector of Research and Development
PANEPISTIMIO PATRON / University of Patras – UPatras
PUBLIC BODY/ Higher Education
GREEK GOVERNMENT GAZETTE A’ 216, 4425/11.11.1964
University Campus, 26504, Patras, Greece
VAT number: EL998219694
PIC number:
999894528

ERASMUS+ PARTNER’S INFO

PIC number : 999894528
OID
E10209090
Full name of the organisation in Latin characters : PANEPISTIMIO PATRON
Business name : Πανεπιστήμιο Πατρών
Accreditation type : Erasmus Charter for Higher Education
Accreditation number : 29106-EPP-1-2014-1-GREPPKA3-ECHE
Erasmus Charter for Higher Education Code : G  PATRA01
Status : PUBLIC BODY & HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE
Non Profit Organisation : YES
NGO NO
Type of organisation  : Academic Institution
Registration date : No GAZZETE A’ 216 4425/11.11.1964
Registration location : Patras, Greece
Street name and number : UNIVERSITY CAMPUS RIO
Postcode : 26504
Town : Patras
Country : Greece
Region  : Western Greece
Internet address: https//www.upatras.gr
Telephone 1 : +302610997890

Person responsible for the management of the application (contact person) or person authorised to represent the organisation in legally binding agreements (legal representative)

Title  :
PROF
Family name  :
Demosthenes
First name  :
Polyzos
Department / Faculty :
Department of Mechanical and Aeronautical Engineering
Role in the organisation  :
Vice Rector of Research & Development
E-mail address :
researchsup@upatras.gr
Με αποστολή ερωτήματος στο email του Τμήματος : researchsup@upatras.gr Η απάντηση θα δίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών.

 

Τα εν λόγω έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Ε.Υ και να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή εντύπως, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης, στο Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ώστε εγκαίρως να προωθηθούν για υπογραφές. Κατόπιν, το Τμήμα ενημερώνει άμεσα τον Ε.Υ. για την παραλαβή των εγγράφων από τα γραφεία μας. Προτείνεται, η πρότερη αποστολή τους ηλεκτρονικά στο εμαιλ  researchsup@upatras.gr για την πραγματοποίηση ενός σύντομου ελέγχου των στοιχείων που αναγράφονται και την εφαρμογή τυχών αλλαγών που απαιτούνται.