Τήρηση του του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) από τους Επιστημονικά Υπευθύνους

Αξιότιμοι Επιστημονικά Υπεύθυνοι & Αγαπητοί συνεργάτες,

Βάσει του Ν. 4485/2017, (αρθρ. 56, §1) “…ο Ε.Υ. ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου….”.

Στα πλαίσια της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κατά συνέπεια, επισημαίνεται ότι οι Ε.Υ. οφείλουν – κατά την κρίση τους – να συμβουλεύονται και να ζητούν τη συνδρομή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του GDPR από το στάδιο της υποβολής της πρότασης ακόμα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Παρατίθεται η Πρυτανική Πράξη ορισμού του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.) του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

ΟΡΙΣΜΟΣ DPO