ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ: Δελτίο Τύπου για υποβολές

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr/) με προϋπολογισμό 24.500.000€.
Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας ανέρχεται στις 2.029 και κατανεμήθηκε σε 9 ευρείες Επιστημονικές Περιοχές, κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Επιστημονικά Πεδία 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών – Αριθμός προτάσεων

1. Φυσικές Επιστήμες – 283

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας – 375

3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) – 469

4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα – 197

5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας – 161

6. Κοινωνικές Επιστήμες – 223

7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες – 127

8. Περιβάλλον και Ενέργεια – 146

9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας – 48

Συνολικός Αριθμός Προτάσεων: 2.029