ΕΛΙΔΕΚ: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_Χρηματοδότηση Βασικής Έρευνας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»)

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του Υποέργου «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον άξονα «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Με την παρούσα προδημοσίευση, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ενημερώνει τους κύριους δικαιούχους χρηματοδότησης των δράσεών του, καθώς και τα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις Ερευνητές/τριες ότι στο προσεχές διάστημα πρόκειται να δημοσιεύσει τη σχετική Προκήρυξη στο πλαίσιο του ως άνω Υποέργου.

Στόχος του Υποέργου είναι η ενίσχυση της Βασικής Έρευνας μέσω δύο διακριτών Υποδράσεων, της Χρηματοδότησης Νέων Ερευνητών/τριών και της Χρηματοδότησης Έργων σε Τομείς Αιχμής.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σχετικό σύνδεσμο: https://www.elidek.gr/2022/03/02/11132/