ΕΛΙΔΕΚ: Χρηματοδότηση Βασικής Έρευνας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δημοσίευσε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» εν αναμονή της έγκρισης του οριστικού κειμένου της σχετικής Προκήρυξης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στο πλαίσιο των δύο παρακάτω διακριτών Υποδράσεων:
  • Υποδράση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Στόχος της Υποδράσης 1 είναι η χρηματοδότηση έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους (ΕΥ) νεοδιορισμένα ή υπό διορισμό Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων της χώρας που δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με τον Φορέα (επί θητεία). Μέσω της Υποδράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε όλο το εύρος των επιστημών, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, εντάσσοντας στην ομάδα τους, ενδεικτικά, υποψήφιους/ες διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες.

  • Υποδράση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής
Στόχος της Υποδράσης 2 είναι η χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, σε τομείς αιχμής που εμπίπτουν σε πέντε (5) Θεματικές Περιοχές. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση και έργων που θα υλοποιηθούν από περισσότερα του ενός εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες του ίδιου ή διαφορετικών δικαιούχων φορέων της χώρας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 58.226.253,03€ και κατανέμεται στις ως άνω δύο Υποδράσεις ως εξής:
  • Υποδράση 1  14.477.475,03€
  • Υποδράση 2  43.748.778,00€
Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού Έργου ορίζεται ανάλογα με την Υποδράση και την Επιστημονική/Θεματική Περιοχή στην οποία υποβάλλεται (βλ. Προκήρυξη).
Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών Έργων στο πλαίσιο και των δύο Υποδράσεων δύναται να κυμαίνεται από 18 έως 24 μήνες.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης είναι προσωπικού, αναλωσίμων, διάχυσης & μετακινήσεων, εξοπλισμός (αποσβέσεις), λοιπές δαπάνες, υπηρεσίες τρίτων και έμμεσες.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Υποδράση 1: Κάθε πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η (ΕΥ), o/η οποίος/α είναι είτε επί θητεία μέλος ΔΕΠ (δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011) είτε επί θητεία Ερευνητής/τρια (δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014), υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των Προτάσεων δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ διορισμού του/της.

Υποδράση 2: Κάθε πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο (ΕΥ), o/η οποίος/α είναι είτε μέλος ΔΕΠ (άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4957/2022) ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ της χώρας, είτε Ερευνητής/τρια Ερευνητικού Κέντρου – Ινστιτούτου (ΕΚ-I, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014), ή Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) της χώρας.

Μέλη ΔΕΠ που εκτελούν ερευνητικό έργο σε ΕΚ-Ι ή σε ΕΠΙ ως συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό μπορούν να ορίσουν ως ΦΥ το ΕΚ-Ι ή το ΕΠΙ με το οποίο συνεργάζονται.
Στα Συνεργατικά έργα της Υποδράσης 2, ο ΣΦ δικαιούται να λάβει αυτοτελές μέρος του συνολικού προϋπολογισμού, εάν ανήκει στους φορείς – δικαιούχους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  • Ο/Η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης.
  • Ο/Η ΕΥ δύναται να συμμετέχει ως μέλος ΕΟ σε μία (1) ακόμα Πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης.
  • Κάθε μέλος ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) δύναται να συμμετέχει (ως μέλος) κατά μέγιστον σε συνολικά δύο προτάσεις στο πλαίσιο της δράσης.
  • Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε
    Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.
 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Όλα τα στοιχεία της Πρότασης υποβάλλονται από τον/την ΕΥ ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/).
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υποβολών: 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης υποβολών: 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)
Τα παραπάνω αποτελούν μέρος των πληροφοριών που περιλαμβάνει η πρόσκληση και μπορείτε να αναζητήσετε τις λεπτομέρειες υποβολής, σύνταξης και αξιολόγησης μίας πρότασης στο σχετικό αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να θα δοθούν στο τελικό κείμενο της Προκήρυξης.

Μονάδα Σχεδιασμού Έργων, Τμήμα Διαχείρισης Έργων
Τηλέφωνο: 2610 99 7891