ΕΛΙΔΕΚ: Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας»

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας έχει δημοσιεύσει την Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας» η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης στοχευμένων μελετών πεδίου, με Επιστημονικούς/ες Υπεύθυνους/ες (ΕΥ) κάτοχους διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, με επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και απειλουμένων ειδών της Ελλάδας.

Οι προτεινόμενες μελέτες δύναται να είναι είτε αυτοτελείς, είτε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο υφιστάμενων ερευνητικών Έργων, με αντικείμενο τη μελέτη ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών.

Kάθε Πρόταση δύναται να υποβληθεί αποκλειστικά σε ένα (1) από τα πεδία/υποπεδία, όπως έχουν οριστεί από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (σελ. 5 της Προκήρυξης).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 300.000€.
Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε μελέτη εξαρτάται από τη διάρκεια αυτής και ανέρχεται σε

5.000€ για μελέτες διάρκειας 6 μηνών και
10.000€ για μελέτες διάρκειας 12 μηνών.

και καλύπτει άμεσες δαπάνες μετακινήσεων, αναλωσίμων, εξοπλισμού και έμμεσες δαπάνες.

Κάθε Πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η (ΕΥ),
είτε ανήκει στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ [Μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ (άρθρο 2 στοιχ. ια Ν. 4485/2017) και ΑΣΕΙ (άρθρο 8 Ν. 3187/2003), ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι, άρθρο 18 Ν. 4310/2014)]
είτε είναι Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια.
 
Ο/Η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση. Επίσης μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε μια (1) επιπλέον πρόταση.
 
Στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) της προτεινόμενης μελέτης, εκτός από τον/την ΕΥ, μπορούν να συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ που εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί κ.λπ.) ή/και άλλο τυχόν έκτακτο προσωπικό
 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Όλα τα στοιχεία της Πρότασης υποβάλλονται από τον/την ΕΥ ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/).
Λήξη Υποβολών: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, 17.00 (ώρα Ελλάδας)
Τα παραπάνω αποτελούν μέρος των πληροφοριών που περιλαμβάνει η πρόσκληση και μπορείτε να αναζητήσετε τις λεπτομέρειες υποβολής, σύνταξης και αξιολόγησης μίας πρότασης στο σχετικό αρχείο.

Μονάδα Σχεδιασμού Έργων, Τμήμα Διαχείρισης Έργων
Τηλέφωνο: 2610 99 7891