Δελτίο τύπου ΕΛΙΔΕΚ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της εμβληματικής δράσης για την «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας COVID19.

Η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας ανταποκρίθηκε άμεσα στη νέα, επίκαιρη και εμβληματική δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., και μέσα στο ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας των υποβολών υποβλήθηκαν 216 προτάσεις, οι οποίες κατανέμονται ανά τομέα Έρευνας όπως παρακάτω:

Τομέας Έρευνας Αρ. Υποβολών
Οικονομία 39
Παραγωγή 24
Κοινωνία 86
Ιατρική Τεχνολογία 67
Σύνολο 216

Οι περισσότερες προτάσεις (86) υποβλήθηκαν στην ενότητα «Κοινωνία», στοιχείο ενδεικτικό της μεγάλης ανάγκης να ερευνηθούν και να μελετηθούν οι επιπτώσεις και οι προκλήσεις που αναδεικνύονται λόγω της πανδημίας του COVID-19 στην Κοινωνία σήμερα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000€ με ενδεχόμενη αύξηση σε περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών.
Στόχος της παρούσας Δράσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η Δράση αφορά ανάπτυξη ή/και εφαρμογές τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.).