Έγκριση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή του Παν. Πατρών

Αξιότιμοι Επιστημονικά Υπεύθυνοι & Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια απόφασης της αριθμ. 692/01.06.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνα με την από 27.05.2020 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. Επ. Ερευνών 35452/29.05.2020) Εισήγηση της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων (ΠΥΠΕ), σας γνωρίζουμε ότι η έγκριση των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από την Επιτροπή ΠΥΠΕ, άνω του ποσού των 5.000 ευρώ/Επιστημονικά Υπεύθυνο ετησίως, είναι υποχρεωτική.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.