Έγκριση νέων έργων από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

Αξιότιμα Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Όπως γνωρίζετε βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 4521/2018, άρθρα 21 & 22 και σε συνέχεια της αριθμ. 581/04.02.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Παν. Πατρών και της αριθμ. 147/07.03.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος). – Κάθε νέο έργο προκειμένου να είναι έγκυρη η διαχείριση του από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, οφείλει να έχει την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

Προς αποφυγή καθυστερήσεων, με την ενημέρωση του Ε.Υ. για έγκριση της χρηματοδότησης κάθε νέου έργου – οφείλει να υποβάλλεται στην πλατφόρμα η αντίστοιχη αίτηση έγκρισης (του σχετικού ερευνητικού πρωτοκόλλου) προς την Ε.Η.Δ.Ε.

Διαδικασία Υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας τηςΈρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.):

Τα αιτήματα προς την Επιτροπή υποβάλλονται από το Επιστημονικά Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην πλατφόρμα της Επιτροπήςhttp://ehde.upatras.gr/

Ο μέσος χρόνος γνωμοδότησης της επιτροπής, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της αιτήσεως, είναι δύο εβδομάδες.

Η υποβολή περιλαμβάνει:

α) τη συμπλήρωση του γενικού ερωτηματολογίου προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας ή γενικού ερωτηματολογίου διδακτικής πρακτικών ασκήσεων,

β) τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, (όπου κρίνεται απαραίτητο) με συγκεκριμένη αναφορά στις σελίδες του Ερευνητικού πρωτοκόλλου, και

γ) την κατάθεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου (που θα περιλαμβάνει στοιχεία της πρότασης για το σκεπτικό και τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν). Οδηγίες για το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου παρέχονται στο παράρτημα Γ του ειδικού ερωτηματολογίου.

Η επιτροπή δύνανται να ζητήσει διευκρινήσεις είτε διορθώσεις του υποβαλλομένου πρωτοκόλλου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση από την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε.